فاکتورهای ضد تغذیه ای موجود در خوراک و علوفه های مورد مصرف دام و طیور

چکیده گیاهانی که با هدف تغذیه دام ها به عنوان علوفه رشد کرده اند تأمین کننده مواد مغذی و انرژی هستند. مواد سمی موجود محدودکننده مصرف برگ ها، پوسته ها و شاخه های خوراکی درختچه ها و درختان به عنوان خوراک و علوفه دام ها است. مواد خشبی، لگومینه ها، درختچه ها، درختان و سایر …

فاکتورهای ضد تغذیه ای موجود در خوراک و علوفه های مورد مصرف دام و طیور Read More »