به وبلاگ کابیله خوش آمدید.

این بخش فضایی است که به شما کمک می کند تا با آگاهی از اخبار، رویدادها و مقالات در صنعت دام و طیور به روز باشید.

آخرین مقالات

نقش منابع مختلف متیونین در عملکرد مرغان تخمگذار در شرایط گرم و مرطوب

نویسندگان: دولوریس باتونون-آالوو و ایو مرسیه، ادیسئو (بیست و دومین کنگره، لهستان، ژوئن 2019) مقدار متیونین موجود در جیره طیور میتواند تاثیر قابل توجهی بر اندازه تخم مرغ داشته باشد. متیونین برای عملکرد مرغان تخمگذار لازم بوده و وجود آن برای دستیابی به تولید اقتصادی ضروری است. آزمایش انجام گرفته در آب و هوای گرم

Read More »

نقش ویتامین A در تغذیه طیور

نقش اساسی و بسیار ارزنده ویتامینها در فرایند فیزیولوژیکی و متابولیسم اندام طیور و دام برکسی پوشیده نیست لذا با صنعتی شدن مرغداریها و نگهداری انبوه و تراکم زیادی مرغ در یک لانه ٬سبب شده است که در رشته مرغداری توجه خاصی به مسائل مربوط به تغذیه مبذول شود. دراین بین نقش ویتامین A در

Read More »

اهمیت استفاده از پپتیدهای زیست فعال مشتق شده از پنبه دانه در تغذیه طیور

مقدمه: پپتیدهای کوچک زیست فعال تأثیر مثبتی بر عملکردهای فیزیولوژیک بدن دارند و در نهایت ممکن است بر تندرستی نیز تأثیر بگذارند. تا به حال پپتیدهای زیست فعال متعددی با فعالیتهای زیستی مختلف شناسایی شده اند. عملکرد پپتیدهای زیست فعال تا زمانی که در پروتئین والد خود قرار دارند به صورت نهفته رمزگذاری شده است

Read More »

کاربرد آنزیم ها در خوراک طیور از دیدگاه فیزیولوژیک

از دیــدگاه فیزیولوژیکــی، آنزیمهــا پروتئینهـای فعالـی هسـتند کـه بـه عنـوان کاتالیـزور و یـا در جهـت سـرعت بخشـیدن بـه واکنشـهای شـیمیایی ( تـا حـدود یـک میلیــون بــار) عمــل مــی کننـد. تــا کنــون بیــش از 3000 نــوع آنزیــم مختلــف شناســایی شــده اســت. بــه طــور کلـی تمامـی آنزیمهـا بـه شـرایط محیطـی حســاس هســتند و بهتریــن عملکــرد آنهــا در

Read More »

فلاونوئیدهای مرکبات، یک الگوی جامع در پرورش مرغ

التهاب، شایع ترین ابراز دفاع میزبان در پاسخ به تغییرات در هموستاز پرنده است. در شرایط عادی، این پاسخ کنترل شده به عنوان التهاب فیزیولوژیکی  شناخته می شود. با این حال، هرگونه افزایش در مولکول های خاص بیماری زا و / یا فاکتورهای حدت زا و همچنین بقایای سلولی ناشی از آسیب بافت، التهاب فیزیولوژیکی

Read More »

فاکتورهای ضد تغذیه ای موجود در خوراک و علوفه های مورد مصرف دام و طیور

چکیده گیاهانی که با هدف تغذیه دام ها به عنوان علوفه رشد کرده اند تأمین کننده مواد مغذی و انرژی هستند. مواد سمی موجود محدودکننده مصرف برگ ها، پوسته ها و شاخه های خوراکی درختچه ها و درختان به عنوان خوراک و علوفه دام ها است. مواد خشبی، لگومینه ها، درختچه ها، درختان و سایر

Read More »
اسکرول به بالا